Kunngjøringer

Her vil vi fortløpende legge ut nye prosjekter som er i oppstartsfasen på reguleringsavdelingen hos Ingeniørservice. Oppstart av planarbeid er varslet til berørte parter og instanser med eget brev.

 


Ingeniørservice ser etter nye medarbeidere. Er du vår nye arealplanlegger? Sjekk ut vår annonse på finn.no:

Arealplanlegger


Detaljregulering for Dalenveien 445 – massedeponi

Sandefjord kommune

Formålet med planen er å legge til rette for massedeponi innenfor gbnr 502/1. Det skal deponeres naturlige rene masser hvor arealet skal tilbakeføres til dyrka mark etter avvikling. Det skal legges til rette for oppføring av anleggsvei fra Dalenveien (Fv. 502) via eksisterende adkomstvei på gbnr 502/2. Planområdet er på va. 100 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Frist for uttalelse: 18/1-2019


Detaljregulering for Ruteig, deponi

Re/Tønsberg kommune

Formålet med planen er å legge til rette for massedeponi innenfor gbnr 122/2 i Re kommune. Det skal hovedsakelig deponeres rene masser, men tiltakshaver er også interessert i å lagre andre typer masser som betong/stål. Viktige utfordringer/forhold som planen skal vurdere/løse vil være hensiktsmessige arealer for deponiområder og oppføring av ny adkomstvei fra Bispeveien (Fv. 35). Planområdet er på ca. 100 daa som tar for seg to områder til massedeponi.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Frist for uttalelse: 18/1-2019


Detaljregulering for del av Roppestadkollen

Færder kommune

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse, i tråd med gjeldende områdeplan, samt regulere en del av eksisterende boligområde til dagens bruk.

Planområdet overlapper gjeldende reguleringsplaner med planID 2011003 og 279 og vil erstatte de deler av eksisterende planer som overlappes. Planområdet er på ca. 40. daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Gjeldende planer med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Konseptskisse

Konseptredegjørelse

Vedtak oppstart

Frist for uttalelse: 7/1-2019


Detaljregulering for Rullekoll, gbnr 25/45 m.fl.

Nome kommune

Formålet med planen er å legge til rette for 21 nye boenheter i form av 9 eneboliger og 3 firemannsboliger, samt tilrettelegging for nærlekeplass.

Nytt planforslag vil erstatte eksisterende reguleringsplan for Rullekoll med planID 1998_02 i sin helhet og regulerer også en begrenset utvidelse i forhold til eksisterende plan. Planområdet er på ca. 15. daa.

Varslingsdokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 26/10-2018


Ingeniørservice AS

Hovedkontor:
Broen 5D, 3170 Sem

Avdelingskontor:
Strandveien 39-41, 3040 Mjøndalen

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Kontakt oss 

  acebook

Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.