Kunngjøringer

Her vil vi fortløpende legge ut nye prosjekter som er i oppstartsfasen på reguleringsavdelingen hos Ingeniørservice. Oppstart av planarbeid er varslet til berørte parter og instanser med eget brev.

 


Detaljregulering for Søre Åsen

Nore og Uvdal kommune

Varselet gjelder revisjon av planområde og planprogram. Bakgrunnen for revisjonene er ønske om å etablere et alpinanlegg i tilknytning til tidligere varslet fritidsbebyggelse i grender og tun.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av ca. 120-150 fritidsboliger med tilhørende anlegg, samt alpinnedfart og skitrekk innenfor Gbnr. 116/2 og 126/5. Planområdet er på ca. 280 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Justert planprogram

Frist for uttalelse: 05/12-2019


Detaljregulering for Åsane 2 – 6

Sandefjord kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende anlegg, innenfor Gbnr. 132/97, 132/240 og 132/293. Eksisterende bebyggelse planlegges revet. Planområdet er på ca. 8 daa.

Hovedandelen av planområdet er i kommuneplanen for Sandefjord kommune 2019-2031 avsatt til boligbebyggelse. Deler av planområdet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Det vurderes at det ikke vil være behov for konsekvensutredning.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Planinitiativ til oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

Foreløpig situasjonsplan

Videoillustrasjon

Frist for uttalelse: 05/11-2019


Detaljregulering for massedeponi Askjem

Sandefjord kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for massedeponi for rene masser innenfor Gbnr. 218/2. Arealet skal beplantes etter avvikling for å oppnå tilsvarende tilstand og bære preg av skogsområde.

Tidligere traktorveg er oppgradert som adkomstveg til deponiområdet fra Askjemveien. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til formålet LNFR (Landbruk-, natur-, friluftsliv- og reindrift). Planområdet er på ca. 85 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Planinitiativ til oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 27/9-2019


Detaljregulering for Prestegårdsveien 2

Sandefjord kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende anlegg, innenfor Gbnr. 43/381 og 43/392. Eksisterende bebyggelse på eiendommene planlegges revet. I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt til boligformål – nåværende og ligger innenfor 5-minuttersbyen. Planområdet er på ca. 3,2 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Planinitiativ til oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 17/8-2019


Ingeniørservice AS

Hovedkontor:
Broen 5D, 3170 Sem

Avdelingskontor:
Strandveien 39-41, 3040 Mjøndalen

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Kontakt oss 

  acebook

Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.