Kunngjøringer

Her vil vi fortløpende legge ut nye prosjekter som er i oppstartsfasen på reguleringsavdelingen hos Ingeniørservice. Oppstart av planarbeid er varslet til berørte parter og instanser med eget brev.

 


Endring av reguleringsplan Barkåker

Tønsberg kommune

Det varsles endring av reguleringsplan 25002 Vestfoldbanen, parsell 7.1 Barkåker-Tønsberg, og 25003 Næringsområdet Barkåker syd, i Tønsberg kommune.

Endringen gjelder i hovedsak eiendom 8/55 som i dag er regulert av plan 25002. Endringen består hovedsakelig i å få tilbakeført eiendommen til plan 25003, slik at bestemmelser fra denne planen blir gjeldende for området. Dette anses også å være intensjonen med bestemmelsene for området i plan 25002.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Forslag til reguleringsplan

Utsnitt reguleringsplaner

Kopi av gjeldende plan 25002

Kopi av gjeldende plan 25003

Kopi av gjeldende bestemmelser 25002

Kopi av gjeldende bestemmelser 25003

Frist for uttalelse: 7/6-2019


Detaljregulering for massedeponi Anholt

Sandefjord kommune

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for massedeponi av rene masser som skal tilbakeføres til dyrka mark etter avvikling. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF formål. Området er uregulert. Deponiarealet overlapper jordbruks- og skogbruksarealer, hvor det allerede er utført hogst. Planområdet er på ca. 70 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Frist for uttalelse: 28/5-2019


Detaljregulering for Dalenveien 445 – massedeponi

Sandefjord kommune

Formålet med planen er å legge til rette for massedeponi innenfor gbnr 502/1. Det skal deponeres naturlige rene masser hvor arealet skal tilbakeføres til dyrka mark etter avvikling. Det skal legges til rette for oppføring av anleggsvei fra Dalenveien (Fv. 502) via eksisterende adkomstvei på gbnr 502/2. Planområdet er på va. 100 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Frist for uttalelse: 18/1-2019


Detaljregulering for Ruteig, deponi

Re/Tønsberg kommune

Formålet med planen er å legge til rette for massedeponi innenfor gbnr 122/2 i Re kommune. Det skal hovedsakelig deponeres rene masser, men tiltakshaver er også interessert i å lagre andre typer masser som betong/stål. Viktige utfordringer/forhold som planen skal vurdere/løse vil være hensiktsmessige arealer for deponiområder og oppføring av ny adkomstvei fra Bispeveien (Fv. 35). Planområdet er på ca. 100 daa som tar for seg to områder til massedeponi.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kart med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Planinitiativ

Frist for uttalelse: 18/1-2019


Ingeniørservice AS

Hovedkontor:
Broen 5D, 3170 Sem

Avdelingskontor:
Strandveien 39-41, 3040 Mjøndalen

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Kontakt oss 

  acebook

Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.