Kunngjøringer

Her vil vi fortløpende legge ut nye prosjekter som er i oppstartsfasen på reguleringsavdelingen hos Ingeniørservice. Oppstart av planarbeid er varslet til berørte parter og instanser med eget brev.

 


Detaljregulering for Prestegårdsveien 2

Sandefjord kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende anlegg, innenfor Gbnr. 43/381 og 43/392. Eksisterende bebyggelse på eiendommene planlegges revet. I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt til boligformål – nåværende og ligger innenfor 5-minuttersbyen. Planområdet er på ca. 3,2 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Planinitiativ til oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 17/8-2019


Detaljregulering for Rismyrveien 29

Sandefjord kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor Gbnr. 302/8 og 306/73. Planarbeidet vil åpne for at eksisterende bygninger på tomten rives. I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt til boligformål – nåværende og er avsatt innenfor langsiktig utviklingsområde i RPBA. Planområdet er på ca. 7 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Planinitiativ til oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 15/8-2019


Detaljregulering for Klokkerskogen

Horten kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse med
tilhørende anlegg, i tråd med gjeldende kommuneplan. I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt til framtidig boligbebyggelse og LNFR-områder. Planområdet er på ca. 55 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Oversiktskart med planavgrensning

Kartutsnitt med planavgrensning

Planinitiativ til oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 28/6-2019


Endring av reguleringsplan Barkåker

Tønsberg kommune

Det varsles endring av reguleringsplan 25002 Vestfoldbanen, parsell 7.1 Barkåker-Tønsberg, og 25003 Næringsområdet Barkåker syd, i Tønsberg kommune.

Endringen gjelder i hovedsak eiendom 8/55 som i dag er regulert av plan 25002. Endringen består hovedsakelig i å få tilbakeført eiendommen til plan 25003, slik at bestemmelser fra denne planen blir gjeldende for området. Dette anses også å være intensjonen med bestemmelsene for området i plan 25002.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Forslag til reguleringsplan

Utsnitt reguleringsplaner

Kopi av gjeldende plan 25002

Kopi av gjeldende plan 25003

Kopi av gjeldende bestemmelser 25002

Kopi av gjeldende bestemmelser 25003

Frist for uttalelse: 7/6-2019


Ingeniørservice AS

Hovedkontor:
Broen 5D, 3170 Sem

Avdelingskontor:
Strandveien 39-41, 3040 Mjøndalen

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Kontakt oss 

  acebook

Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.