Kunngjøringer

Her vil vi fortløpende legge ut nye prosjekter som er i oppstartsfasen på reguleringsavdelingen hos Ingeniørservice. Oppstart av planarbeid er varslet til berørte parter og instanser med eget brev.

 


Detaljregulering for Åsane 2 – 6

Sandefjord kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende anlegg, innenfor Gbnr. 132/97, 132/240 og 132/293. Eksisterende bebyggelse planlegges revet. Planområdet er på ca. 8 daa.

Hovedandelen av planområdet er i kommuneplanen for Sandefjord kommune 2019-2031 avsatt til boligbebyggelse. Deler av planområdet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Det vurderes at det ikke vil være behov for konsekvensutredning.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Planinitiativ til oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

Foreløpig situasjonsplan

Videoillustrasjon

Frist for uttalelse: 05/11-2019


Detaljregulering for massedeponi Askjem

Sandefjord kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for massedeponi for rene masser innenfor Gbnr. 218/2. Arealet skal beplantes etter avvikling for å oppnå tilsvarende tilstand og bære preg av skogsområde.

Tidligere traktorveg er oppgradert som adkomstveg til deponiområdet fra Askjemveien. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til formålet LNFR (Landbruk-, natur-, friluftsliv- og reindrift). Planområdet er på ca. 85 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Planinitiativ til oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 27/9-2019


Detaljregulering for Prestegårdsveien 2

Sandefjord kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende anlegg, innenfor Gbnr. 43/381 og 43/392. Eksisterende bebyggelse på eiendommene planlegges revet. I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt til boligformål – nåværende og ligger innenfor 5-minuttersbyen. Planområdet er på ca. 3,2 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Planinitiativ til oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 17/8-2019


Detaljregulering for Rismyrveien 29

Sandefjord kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse med tilhørende anlegg innenfor Gbnr. 302/8 og 306/73. Planarbeidet vil åpne for at eksisterende bygninger på tomten rives. I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt til boligformål – nåværende og er avsatt innenfor langsiktig utviklingsområde i RPBA. Planområdet er på ca. 7 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Planinitiativ til oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 15/8-2019


Ingeniørservice AS

Hovedkontor:
Broen 5D, 3170 Sem

Avdelingskontor:
Strandveien 39-41, 3040 Mjøndalen

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Kontakt oss 

  acebook

Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.