Kunngjøringer

Her vil vi fortløpende legge ut nye prosjekter som er i oppstartsfasen på reguleringsavdelingen hos Ingeniørservice. Oppstart av planarbeid er varslet til berørte parter og instanser med eget brev.

Vi er alltid på jakt etter nye flinke medarbeidere! Søk stilling som oppmålingsingeniør, veiplanlegger, landskapsarkitekt eller arealplanlegger hos oss! Send gjerne en åpen søknad til post@ingserv.no

 


Detaljregulering for Bergejordet

Larvik kommune

Planoppstart er tidligere varslet 01.02.2017. Kommunen legger nå til rette for makeskifte og planforslaget utvides med tomten øst for tidligere varslet planområdet. Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering inntil 12 – 16 boenheter med tilhørende anlegg innenfor del av gbnr. 2011/46.

Planområdet er ca. 12 daa og er avgrenset som vist på vedlagt oversiktskart med avgrensning av planområdet. Området i øst som skal utvikles til boligtomt er i kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 avsatt til friområde. Planavgrensningen overlapper formål avsatt til boligbebyggelse i vest (Villa Solhaug) og uteoppholdsareal i øst.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Frist for uttalelse: 02/03-2020


Detaljregulering for Vennerød boligfelt

Sandefjord kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for 20 – 30 boenheter med tilhørende infrastruktur. Det skal være en variasjon av boligtyper, med eneboliger og leilighetsbygg med inntil 6 boenheter. Planarbeidet vil avdekke fordelingen mellom de ulike boligtypene og utforming av fellesarealer. Det skal også vurderes og sikres en egnet plassering av avkjørsel til planområdet.

Planområdet er på ca. 32 daa, og består i dag av skog og dyrka mark. Det dyrkbare arealet ble tatt ut av landbruksdrift for ca. 7-8 år siden da etablering av gang- og sykkelsti langs Vennerødveien gjorde arealet smalt og utfordrende å drive.

Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 24.09.2019. Tilgrensede områder er avsatt til LNFR- formål.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Dokumentasjon til oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 28/02-2020


Detaljregulering for Sønsetveien – masseuttak av sand og fjell

Sandefjord kommune

Formålet med planforslaget er å regulere eksisterende og planlagt fremtidig masseuttak til råstoffutvinning ved gbnr. 284/3. Reguleringsplanen skal formelt legge føringer for trygg og forutsigbar drift, og at uttaket skjer i henhold til gjeldende regelverk der hensyn til miljø og samfunn blir ivaretatt. Det skal settes rammer for bl.a. driftstider, adkomst, transport, uttaksnivå, etterbruk og landskapstilpasning.

I kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 er området avsatt til Råstoffutvinning og LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag. Planavgrensningen er på ca. 220 m2.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Frist for uttalelse: 27/01-2020


Detaljregulering for Søre Åsen

Nore og Uvdal kommune

Varselet gjelder revisjon av planområde og planprogram. Bakgrunnen for revisjonene er ønske om å etablere et alpinanlegg i tilknytning til tidligere varslet fritidsbebyggelse i grender og tun.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av ca. 120-150 fritidsboliger med tilhørende anlegg, samt alpinnedfart og skitrekk innenfor Gbnr. 116/2 og 126/5. Planområdet er på ca. 280 daa.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Justert planprogram

Frist for uttalelse: 05/12-2019


Detaljregulering for Åsane 2 – 6

Sandefjord kommune

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse i form av leilighetsbygg med tilhørende anlegg, innenfor Gbnr. 132/97, 132/240 og 132/293. Eksisterende bebyggelse planlegges revet. Planområdet er på ca. 8 daa.

Hovedandelen av planområdet er i kommuneplanen for Sandefjord kommune 2019-2031 avsatt til boligbebyggelse. Deler av planområdet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Det vurderes at det ikke vil være behov for konsekvensutredning.

Plandokumenter:

Varslingsbrev

Kartutsnitt med planavgrensning

Planinitiativ til oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte

Foreløpig situasjonsplan

Videoillustrasjon

Frist for uttalelse: 05/11-2019


Ingeniørservice AS

Hovedkontor:
Broen 5D, 3170 Sem

Avdelingskontor:
Strandveien 39-41, 3040 Mjøndalen

Medlem av: 

Geomatikkbedriftene

Kontakt oss 

  acebook

Telefon: 33 37 81 50
E-post: post@ingserv.no
Orgnr: 879 982 502

Cookies 

Vi bruker cookies slik at vi kan gjøre vår webside bedre. Bruk siden som normalt for å akseptere bruk av cookies.