Under følger løpende kunngjøringer av våre prosjekter


Ekelund øst
Sandefjord kommune

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligutbygging med tilhørende funksjoner på deler av eiendom 429/42 og 429/9. Planarbeidet vil avdekke utnyttelse av tomten og boligtyper. Planavgrensningen følger hovedsakelig eiendomsgrensen til de to eiendommene, i tillegg er deler av Storevarveien inkludert for avklaring av adkomst og frisikt.
Planområdet vil bli redusert etter behov før 1. gangsbehandling.

Planområdet er på ca. 16 daa, og består i dag hovedsakelig av skog. Eiendom 429/9 er bygget ut med én helårsbolig med tilhørende garasje. Planområdet er i kommuneplan for Sandefjord kommune avsatt til boligbebyggelse og LNFR.

Varslingsdokumenter:

Planinitiativ Referat fra oppstartsmøteKart med planavgrensningVarslingsbrev

Frist for uttalelse: 01.03.2021