Et firma tuftet på nøyaktighet og service

Vi i Ingeniørservice har erfaring og kompetanse innen arealplanlegging både på overordnet og detaljert nivå. Vi tilbyr bistand i reguleringsarbeid gjennom alle fasene i tett samarbeid med tiltakshaver.


Vi har kompetanse med utarbeidelse av overordnede reguleringsplaner, detaljerte reguleringsplaner, mindre reguleringsendringer, med tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser og andre dokumenter.

Vi har også kompetanse og erfaring til å utføre nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og konsekvensutredning (KU) i forbindelse med reguleringsarbeidet.
Vi har kontakter innen andre fagmiljø, som inkluderer blant annet arkitekter, VA-prosjekterende, støykonsulenter og miljøfaglige konsulenter. Innspill fra flere fagområder vil kunne være nødvendig for utarbeidelse av en helhetlig plan med gode løsninger.

Kunngjøringer av oppstart av reguleringsarbeid finnes her.